Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 25 2018

20:30
6280 9199 500

lostinpersona:

Darling, John Schlesinger (1965)

Reposted fromLittleJack LittleJack viaillumination illumination
niepotrzebne
20:27
Są chwile, kiedy myślę, że nie pasuję do jakiejkolwiek relacji międzyludzkiej.
— Franz Kafka
Reposted fromxalchemic xalchemic viaheavencanwait heavencanwait
niepotrzebne
20:25
Robimy ludziom krzywdy, oni w odpowiedzi robią je nam, a my w odpowiedzi wyrządzamy je jeszcze komuś innemu.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted fromnezavisan nezavisan viaheavencanwait heavencanwait
niepotrzebne
20:13
2335 7d39 500
Reposted from4777727772 4777727772 viayoann yoann
niepotrzebne
20:03
2766 d6fa 500

October 04 2018

niepotrzebne
00:15
Idzie jesień, będzie psychicznie trudniej.
— Marcin Świetlicki
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaughrrr ughrrr
niepotrzebne
00:10
9051 b77d
Reposted fromursa-major ursa-major viarurky rurky
niepotrzebne
00:04
niepotrzebne
00:00

October 03 2018

niepotrzebne
23:59
1300 4b7c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapsychoviolet psychoviolet
niepotrzebne
23:53
"Kto ci powiedział, że wolno się przyzwyczajać?
Kto ci powiedział, że cokolwiek jest na zawsze?"

S. Barańczak
— S. Barańczak
Reposted fromhavingdreams havingdreams viasmutnazupa smutnazupa

May 09 2018

niepotrzebne
21:47
4360 fb40 500
Reposted frompollywood pollywood viajointskurwysyn jointskurwysyn
niepotrzebne
21:47
3545 6744
niepotrzebne
21:46
0447 cb45 500

November 22 2017

niepotrzebne
11:09
Spośród wszelkich trudności, które spotykają człowieka w życiu, nic nie stanowi gorszej kary niż zwykłe czekanie.
— Khaled Hosseini
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawszystkodupa wszystkodupa
niepotrzebne
11:02
Trzeba wszystko uporządkować. Musisz się zdecydować, czego chcesz się trzymać. Musisz wiedzieć, co trwa, a co przeminęło. I czasami ustalić, czego nigdy nie było. I musisz sobie pewne rzeczy odpuścić
— Lois Lowry
niepotrzebne
11:02
4318 dede
Reposted fromkarahippie karahippie viawszystkodupa wszystkodupa
11:01
9933 126d 500
Reposted fromflowetryy flowetryy viapsychoviolet psychoviolet
niepotrzebne
11:01
7548 d4b2 500
Reposted frommegwanttea megwanttea viawszystkodupa wszystkodupa
niepotrzebne
11:00
7697 e2a6
Reposted fromkarahippie karahippie viawszystkodupa wszystkodupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl